Djelokrug poslova Upravnog odjela za turizam i pomorstvo

Upravni odjel za turizam i pomorstvo obavlja upravne i stručne poslove iz područja turizma i pomorstva, prati stanje u području turizma i pomorstva, te izrađuje izvješća, stručne podloge, prijedloge i nacrte akata iz djelokruga upravnog tijela, a u cilju boljeg i ravnomjernijeg turističkog i pomorskog razvoja Županije. Prati, analizira i provodi strategije razvoja turizma.Prati, analizira i predlaže plan i strategiju upravljanja pomorskim dobrom na području Županije. Predlaže i stručno razrađuje planove izgradnje objekata na pomorskom dobru na području Županije, sudjeluje u izradi prostornog plana Županije koji se tiče upravljanja pomorskim dobrom i lučkom infrastrukturom. Prati i surađuje na provedbi EU projekata iz nadležnosti upravnog odjela.

Obavlja i povjerene poslove državne uprave određene zakonom koji se odnose na:

 • utvrđivanje propisanih minimalnih uvjeta u ugostiteljskim objektima te na razvrstavanje i kategorizaciju ugostiteljskih objekata, razvrstavanje i kategorizaciju objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu, utvrđivanje minimalnih uvjeta za vrstu i kategoriju objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu,
 • izdavanje rješenja o odobrenju za pružanje usluga turističkog vodiča,
 • utvrđivanje minimalnih uvjeta za vrstu plovnih objekata,
 • utvrđivanje minimalnih uvjeta luka nautičkog turizma koje se ne kategoriziraju,
 • registraciju ugovora o radu pomoraca i radnika na pomorskim ribarskim plovilima, vođenje registra, zbirke ugovora i abecednog imenika.

  Obavlja i druge poslove iz svog djelokruga.

Kontakti Odsjeka za turizam

OBRASCI

TURIZAM

Upute za nove iznajmljivače 

POMORSTVO

 

Popis zakona i ostalih važećih propisa koji se primjenjuju u Upravnom odjelu za turizam i pomorstvo:

 

 • Zakon o koncesijama („Narodne novine“, broj 69/17)
 • Zakon o proračunu  („Narodne novine“, broj 87/08, 136/12 i 15/15)
 • Zakon o pružanju usluga u turizmu („Narodne novine“, broj 130/17 i 25/19)
 • Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma („Narodne novine“, broj 152/08)
 • Zakon o turističkom i ostalom građevinskom zemljištu neprocijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije („Narodne novine“, broj  92/10)
 • Zakon o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/1378/15, 12/18 i 118/18)
 • Zakon o vodama („Narodne novine“, broj 60/19)
 • Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“, broj 158/03,141/06, 38/09, 123/11 i 56/16)
 • Plan intervencija kod iznenadnog onečišćenja mora u Republici Hrvatskoj („Narodne novine“, broj 92/08)
 • Uredba o postupku utvrđivanja granice pomorskog dobra („Narodne novine“, broj 8/04 i 82/05)
 • Pravilnik o evidentiranju i obilježavanju pomorskog dobra („Narodne novine“, broj 29/05)
 • Uredba o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru („Narodne novine“, broj 23/04, 101/04, 39/06, 63/08, 125/10, 102/11, 83/12 i 10/17)
 • Glavni plan razvoja turizma SDŽ (2017.-2027.) sa strateškim i operativnim planom marketinga (dostupan na mrežnim stranicama Turistička zajednica Splitsko-dalmatinske županije www.dalmatia.hr)
 • Strategija razvoja hrvatskog turizma do 2020. godine („Narodne novine“ , broj 55/13)

PO OVLAŠTENJU PROČELNICA

Matea Dorčić dipl.iur.

........
 • 021/400-282
 • 021/400-000
 • Domovinskog rata 2, 21 000 Split
 • matea.dorcic@dalmacija.hr

Natječaji

Svi natječaji