Djelokrug poslova

Upravni odjel za turizam i pomorstvo obavlja upravne i stručne poslove iz područja turizma i pomorstva, prati stanje u području turizma i pomorstva, te izrađuje izvješća, stručne podloge, prijedloge i nacrte akata iz djelokruga upravnog tijela, a u cilju boljeg i ravnomjernijeg turističkog i pomorskog razvoja Županije. 

Prati, analizira i provodi strategije razvoja turizma.

Prati, analizira i predlaže plan i strategiju upravljanja pomorskim dobrom na području Splitsko-dalmatinske županije.

Predlaže i stručno razrađuje planove izgradnje objekata na pomorskom dobru na području Županije, sudjeluje u izradi prostornog plana Županije koji se tiče upravljanja pomorskim dobrom i lučkom infrastrukturom.

Prati ostvarivanje proračunskih prihoda iz svoje nadležnosti, poduzima mjere za pokretanje prisilne naplate istih.

Prati i surađuje na provedbi EU projekata iz nadležnosti upravnog odjela.

Pročelnik

Stipe Čogelja dipl.pravnik

Privremeni pročelnik Upravnog odjela za turizam i pomorstvo

Obavijesti

Natječaji

Svi natječaji