Djelokrug poslova Upravnog odjela za upravljanje nepokretnom imovinom, izgradnju i imovinsko-pravne poslove

Upravni odjel za upravljanje nepokretnom imovinom, izgradnju i imovinsko-pravne poslove, obavlja poslove koji se odnose na  upravljanje, korištenje i raspolaganje imovinom Županije, pruža stručnu pomoć te vođenje i ažuriranje podataka vezano uz nekretnine u vlasništvu Županije te vlasništvu pravnih osoba s javnim ovlastima kojima je Županija osnivač kao i sklapanje ugovora te vođenje i ažuriranje registra ugovora koji se odnose na imovinsko-pravne poslove Županije.

Pruža pravnu podršku u pripremi i realizaciji akata za Županijsku skupštinu koji se odnose na upravljanje, korištenje i raspolaganje imovinom u vlasništvu pravnih osoba s javnim ovlastima kojima je Županija osnivač.

Prati i kontrolira zastupanja Županije u parničnim, ovršnim, trgovačkim, upravnim i drugim postupcima pred nadležnim sudovima i drugim tijelima.

Obavlja poslove vezane za procjenu vrijednosti nekretnina, te rad procjeniteljskog povjerenstva.

Obavlja stručne i administrativne poslove pripreme i pokretanja postupaka izgradnje kapitalnih građevina te organizira i prati tijek izgradnje, kontrolira ugovorne obveze svih sudionika u gradnji te ostalih sudionika u projektima u kojima je Županija investitor. Organizira i sudjeluje u primopredaji izgrađene građevine ili izvršenih radova te vrši financijsko praćenje tijekom svih faza izgradnje.

Obavlja i povjerene poslove državne uprave određene zakonom koji se odnose na:

  • utvrđivanje prava na naknadu za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavensko komunističke vladavine,
  • provođenje osiguranja dokaza o stanju i vrijednosti nekretnina,
  • provođenje izvlaštenja i određivanja naknade,
  • provođenje stambenog zbrinjavanja i obnove ratom oštećenih objekata,
  • utvrđivanje statusnih prava izbjeglica, prognanika i povratnika

Obavlja i druge poslove iz svog djelokruga te poslove utvrđene posebnim zakonom.

UREDOVNO RADNO VRIJEME: utorak i četvrtak od 08.00 do 13.00 sati

 

 

Obrasci