Djelokrug poslova Upravnog odjela za zaštitu okoliša, komunalne poslove i infrastrukturu

Upravni odjel za zaštitu okoliša, komunalne poslove i infrastrukturu obavlja upravne i druge stručne poslove iz područja zaštite okoliša, komunalnih poslova i infrastrukture te izrađuje izvješća, stručne podloge, prijedloge i nacrte akata iz djelokruga upravnog tijela, a u cilju bolje zaštite okoliša te boljeg i ravnomjernijeg komunalnog i infrastrukturnog razvoja Županije.

Rješava u drugom stupnju po žalbama na rješenja jedinica lokalne samouprave iz područja komunalnog gospodarstva i spomeničke rente. Obavlja poslove i zadaće u svezi s osnivačkim pravima nad trgovačkim društvima i ustanovama čiji je osnivač i vlasnik, odnosno pretežiti vlasnik Županija te predlažu mjere u svrhu dobrog gospodarenja tim trgovačkim društvima i ustanovama.

Prati i surađuje na provedbi EU projekata iz nadležnosti upravnog odjela. 

Obavlja i druge poslove iz svog djelokruga

Popis zakona i ostalih važećih propisa koji se primjenjuju u Upravnom odjelu za zaštitu okoliša, komunalne poslove i infrastrukturu

Propisi iz područja zaštite okoliša i gospodarenja otpadom

Zakoni

 • Zakon o zaštiti okoliša ("Narodne novine", broj 80/13,153/1378/15, 12/18 i 118/18)
 • Zakon o zaštiti prirode ("Narodne novine", broj  80/13, 15/18 , 14/19 i 127/19)
 • Zakon o gospodarenju otpadom ("Narodne novine", broj  84/21  i 142/23)
 • Zakon o zaštiti zraka ("Narodne novine", broj 127/19 i 57/22)
 • Zakon o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja ("Narodne novine", broj 127/19)
 • Zakon o vodama ("Narodne novine", broj 66/19, 84/21 i 47/23)
 • Zakon o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja ("Narodne novine", broj 14/29)

Pravilnici 

 • Pravilnik o gospodarenju otpadom ("Narodne novine", broj 106/22)
 • Pravilnik o gospodarenju građevnim otpadom i otpadu koji sadrži azbest ("Narodne novine", broj 69/16)
 • Pravilnik o odlagalištima otpada ("Narodne novine", broj 4/23)
 • Pravilnik o registru onečišćavanja okoliša ("Narodne novine", broj 3/22)

Uredbe

 • Uredba o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša ("Narodne novine", broj 64/08)
 • Uredba o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš ("Narodne novine", broj 3/17)
 • Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okoliš ("Narodne novine", broj 61/14 i 3/17)
 • Uredba o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže ("Narodne novine", broj 80/19 i 119/23)
 • Uredba o kakvoći mora za kupanje ("Narodne novine", broj 73/08)

Programi i planovi

 • Strategija održivog razvitka Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 30/09
 • Plan gospodarenja otpadom u RH za razdoblje 2023. - 2028. godine ("Narodne novine", broj 84/23)
 • Strategija i akcijski plan zaštite biološke i krajobrazne raznolikosti ("Narodne novine", broj 143/08)
 • Strategija gospodarenja otpadom Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 130/05)

 

Propisi iz područja komunalnog gospodarstva

Zakoni

Pravilnici

 • Pravilnik o načinu utvrđivanju obujma i površine građevina u svrhu obračuna komunalnog doprinosa ("Narodne novine", broj 15/19)

Uredbe

Uredba o naknadi za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru ("Narodne novine", broj 98/12)

Obrasci

Dokumenti