Djelokrug poslova Ureda za unutarnju reviziju

Ured za unutarnju reviziju obavlja izradu strateškog i godišnjeg plana unutarnje revizije temeljenih na objektivnoj procjeni rizika te radnog plana pojedinačnih unutarnjih revizija. Obavlja procjenu sustava unutarnjih kontrola, davanje neovisnog i objektivnog stručnog mišljenja i savjeta za unapređenje poslovanja u upravnim tijelima Županije, u korisnicima proračuna u nadležnosti Županije te trgovačkim društvima i drugim pravnim osobama u vlasništvu ili većinskom vlasništvu Županije, izuzev u onim korisnicima proračuna iz nadležnosti Županije u sustavu zdravstva koji ustrojavaju svoju ili zajedničku jedinicu za unutarnju reviziju. Upozorava na nepravilnost i neusklađenost sa zakonom i drugim propisima te predlaže mjere za njihovo otklanjanje. Izrađuje izvješća o obavljenim unutarnjim revizijama i davanju preporuka u svrhu postizanja veće učinkovitosti i djelotvornosti sustava praćenja provedbe preporuka. Izrađuje godišnje izvješće sukladno propisima kojima se uređuje davanje Izjave o fiskalnoj odgovornosti, obavlja posebne revizije na zahtjev Župana ili po potrebi. Obavlja i druge poslove iz svog djelokruga.

   

Popis zakona i ostalih važećih propisa koji se primjenjuju u Uredu za unutarnju reviziju

 

  • Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru  („Narodne novine“, broj 78/15, 102/19)
  • Pravilnik o  unutarnjoj reviziji u javnom sektoru  („Narodne novine“, broj 42/16 i 77/19)
  • Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja registra jedinica za unutarnju reviziju i registra ovlaštenih unutarnjih revizora za javni sektor  („Narodne novine“, broj 42/16)
  • Pravilnik o stalnom stručnom usavršavanju ovlaštenih unutarnjih revizora u javnom sektoru („Narodne novine“, broj 104/18)
  • Kodeks strukovne etike unutarnjih revizora u javnom sektoru („Narodne novine“, broj 42/16)
  • Naputak o stalnom stručnom usavršavanju ovlaštenih unutarnjih revizora za javni sektor ("Narodne novine", 24/16)
  • Priručnik za unutarnje revizore Verzija 4.0

Obavijesti

Dokumenti