Upravni odjeli

Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Županije kao jedinice područne (regionalne) samouprave, kao i ostalih poslova u skladu sa zakonom i drugim propisima, u Županiji se ustrojavaju upravni odjeli i službe (upravna tijela).

Ustrojavanje upravnih tijela uređuje Županijska skupština posebnom odlukom. 

Upravnim tijelima upravljaju rukovode pročelnici koje imenuje i razrješava župan sukladno Zakonu.  

(Statut Splitsko-dalmatinske županije "Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije", broj 125/19, 22/20 i 21/21)

Upravna tijela obavljaju upravne, stručne i druge poslove iz samoupravnog djelokruga Županije te povjerene poslove državne uprave i jedinica lokalne samouprave, sukladno zakonu, Statutu i drugim propisima.

Župan ustrojava Ured za unutarnju reviziju, koji za svoj rad izravno odgovara Županu.

U Županiji se ustrojavaju upravna tijela i to:

 1. Kabinet Župana ,
 2. Upravni odjel za poslove Županijske skupštine i pravna pitanja ,
 3. Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb i demografiju ,
 4. Upravni odjel za prosvjetu, kulturu, tehničku kulturu i sport ,
 5. Upravni odjel za hrvatske branitelje, civilnu zaštitu i ljudska prava ,
 6. Upravni odjel za zaštitu okoliša, komunalne poslove, infrastrukturu i investicije ,
 7. Upravni odjel za turizam i pomorstvo ,
 8. Upravni odjel za graditeljstvo i prostorno uređenje ,
 9. Upravni odjel za gospodarstvo, EU fondove i poljoprivredu ,
 10. Upravni odjel za financije ,
 11. Upravni odjel za informatiku i zajedničke poslove ,
 12. Upravni odjel za opću upravu ,
 13. Upravni odjel za imovinsko-pravne poslove
 14. Upravni odjel za upravljanje nepokretnom imovinom, izgradnju i održavanje

 

(Odluka o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Splitsko-dalmatinske županije („Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije“, broj 161/19, 170/22)