1. srpnja 2024.

Održana 28. sjednica Županijske skupštine

Na 28. sjednici održanoj 28. lipnja donesena je Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Splitsko-dalmatinske županije za 2024. i projekcija za 2025. i 2026. te Odluka o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Splitsko-dalmatinske županije za 2024. godinu. Također je prihvaćena  Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Programa javnih potreba u osnovnom školstvu Splitsko-dalmatinske županije za 2024. godinu, Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Programa javnih potreba u srednjem školstvu Splitsko-dalmatinske županije za 2024. godinu, Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Programa javnih potreba u kulturi, tehničkoj kulturi i religiji Splitsko-dalmatinske županije za 2024. godinu, Odluka  o izmjenama i dopuni Odluke o donošenju Programa javnih potreba očuvanja kulturne baštine - Ustanove u kulturi Splitsko-dalmatinske županije za 2024. godinu, Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Programa javnih potreba u sportu Splitsko-dalmatinske županije za 2024., Odluka o izmjenama Odluke o donošenju Programa javnih potreba u zdravstvu Splitsko-dalmatinske županije za 2024. godinu, Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Splitsko-dalmatinske županije za 2024. godinu, Odluka o izmjenama Odluke o donošenju Programa razvoja malog i srednjeg poduzetništva, poljoprivrede, lovstva, projekata EU i ostalog gospodarskog razvitka Splitsko-dalmatinske županije za 2024. godinu, Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Programa ulaganja Upravnog odjela za zaštitu okoliša, komunalne poslove i infrastrukturu i Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Splitsko-dalmatinske županije „More i krš“ za 2024., Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Programa ulaganja Upravnog odjela za turizam, pomorstvo i promet na području Splitsko-dalmatinske županije za 2024., Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Programa javnih potreba u protupožarnoj i civilnoj zaštiti Splitsko-dalmatinske županije za 2024. godinu te Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Programa javnih potreba u području skrbi o hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji na području Splitsko-dalmatinske županije za 2024. godinu. Prihvaćeno je Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Splitsko-dalmatinske županije za 2022. godinu te Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Izmjena i dopuna Financijskog plana i Plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta Županijske uprave za ceste Split na području Splitsko-dalmatinske županije za 2024. godinu kao i Oduka o davanju suglasnosti na kreditno zaduživanje u svrhu financiranja izgradnje i rekonstrukcije županijskih i lokalnih cesta u 2024. i 2025. godini. Skupština je donijela Odluku o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja materijalnih i financijskih rashoda osnovnih škola Splitsko-dalmatinske županije u 2024. godini, Odluku kriterijima, mjerilima i načinu financiranja materijalnih i financijskih rashoda srednjih škola i učeničkih domova Splitsko-dalmatinske županije u 2024. godini, Odluku o mjerilima za osiguranje sredstava za financiranje programa javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja u jedinicama lokalne samouprave na području Splitsko-dalmatinske županije za pedagošku godinu 2024. – 2025. te Odluku o donošenju Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u osnovnom i srednjem školstvu Splitsko-dalmatinske županije za 2024. godinu te Izmjene i dopune Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Splitsko-dalmatinske županije (2021.-2027.) Prihvaćeno je Izvješće o radu Župana Splitsko-dalmatinske županije za razdoblje srpanj-prosinac 2023., Izvješće o radu Ustanove “Dalmatinska energetska agencija”- DEA za 2022. i 2023. godinu, Izvješće o radu Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Splitsko-dalmatinske županije „More i krš“ o ostvarivanju Godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja za 2023. godinu, Izvješće o radu Javne ustanove Zavod za prostorno uređenje Splitsko-dalmatinske županije za 2023. godinu, Izvješće o izvršenju Plana djelovanja Splitsko-dalmatinske županije u području prirodnih nepogoda za 2023., Izvješće o radu Centra za kulturu Brač za 2023. godinu, Izvješće o radu Muzeja Cetinske krajine za 2023. godinu te Izvješće o radu Muzeja hvarske baštine za 2023. godinu. Također su prihvaćena izvješća o stanju u zdravstvenim ustanovama Domu zdravlja Splitsko-dalmatinske županije, Nastavnom zavodu za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije, Zavodu za hitnu medicinu Splitsko-dalmatinske županije, Poliklinici za rehabilitaciju osoba sa smetnjama u razvoju, Stomatološkoj poliklinici Split, Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju „Biokovka“ te Ljekarni Splitsko-dalmatinske županije za 2023. godinu. Prihvaćena su i izvješća o stanju u socijalnim ustanovama Domu za starije i nemoćne osobe Split, Domu za starije i nemoćne osobe Lovret, Domu za starije i nemoćne osobe Makarska i Domu za starije i nemoćne osobe Vis. Skupština je prihvatila Analizu turističke godine 2023. i osnovne smjernice za realizaciju turističke godine 2024. te donijela Odluku o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju Stručnog povjerenstva za koncesije na pomorskom dobru na području Splitsko-dalmatinske županije. Donesena je Odluka o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu rekonstrukcija luke nautičkog turizma – marine Lav, podmorski usis i ispust mora i izvan lučkog područja zahvat u prostoru športsko-rekreacijske namjene, 2.b skupine - dogradnja zapadne plaže sa izgradnjom zaštitnog pera te gospodarsko korištenje istočne plaže, sve na dijelu k.o. Donja Podstrana, predio ispred Hotela Le Meridien Lav, Općina Podstrana, Odluka o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene – luke nautičkog turizma - marine na dijelu k.o. Milna, predio uvala Vlaška, Općina Milna, Odluka o izmjeni Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za posebnu upotrebu u svrhu izgradnje dodatnog podmorskog cjevovoda na spoju vodoopskrbnih sustava otoka Brača i otoka Šolta, na dijelu k.o. Milna, otok Brač i na dijelu k.o. Gornje Selo, otok Šolta, Odluka o izmjeni Odluke o davanju koncesije za posebnu upotrebu na pomorskom dobru u svrhu zahvata u prostoru infrastrukturne namjene, vodnogospodarstvenog sustava odvodnje otpadnih voda – kanalizacijski sustav Općine Podstrana, I. etapa izgradnje, II. Faza, 2. skupine zahtjevanosti gradnje na dijelu k.o. Donja Podstrana, predio od hotela Lav do potoka Petrićevo, Općina Podstrana, Odluka o izmjenama Odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene – privezišta na dijelu k.o. Komiža, predio uvala Mezoporat, otok Biševo, Grad Komiža kao i Odluka o davanju suglasnosti za povjeravanjem obavljanja sporednih djelatnosti drugim pravnim osobama unutar koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja rekreacijsko-kupališnog centra, ugostiteljskog objekta i plaže na dijelu k.o. Split, predio uvala Bene. Skupština je donijela Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja Splitsko-dalmatinske županije koja se odnosi na zamjenu nekretnina u Dugom Ratu, Zaključak o davanju prethodne suglasnosti ravnatelju Obrtno tehničke škole, Split, za odlučivanje o stjecanju, opterećivanju ili otuđenju pokretne/nepokretne imovine samostalno i za iznose koji prelaze 13.272,28 eura, Zaključak o davanju prethodne suglasnosti Turističko-ugostiteljskoj školi, Split za stjecanje, opterećivanje ili otuđivanje pokretne/nepokretne imovine samostalno i za iznose koji prelaze 13.272,28 € kao i Odluku o davanju suglasnosti za zaduženje i davanju jamstva za ispunjenje obveza Turističko-ugostiteljskoj školi, Split. Dane su prethodne suglasnosti na prijedloge statuta osnovnih i srednjih škola. Doneseni su i zaključci o očitovanju na ponude prava prvokupa kulturnog dobra.