Djelokrug poslova

Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb i demografiju obavlja upravne i stručne poslove iz područja zdravstva, socijalne skrbi i demografije, izrađuje izvješća, stručne podloge, prijedloge i nacrte akata iz djelokruga upravnog tijela u cilju razvitka tih djelatnosti na području Županije. U upravnom odjelu obavljaju se poslovi u svezi s osnivačkim pravima nad ustanovama u zdravstvu i socijalnoj skrbi te predlažu mjere u svrhu dobrog gospodarenja u tim ustanovama. Rješava u prvom stupnju po zahtjevima za utvrđivanje minimalnih uvjeta za pružanje socijalnih usluga (licencija) i rješava u drugom stupnju po žalbama pravnih i fizičkih osoba na rješenja jedinica lokalne samouprave iz područja zdravstva i socijalne skrbi, sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi. Prati i surađuje na provedbi EU projekata iz nadležnosti upravnog odjela. 

Obavlja i povjerene poslove državne uprave određene zakonom koji se odnose na:

 • priznavanje prava na obvezno zdravstveno osiguranje neosiguranih osoba te osoba nesposobnih za samostalan život i rad koje nemaju sredstava za uzdržavanje i zdravstvenu zaštitu ne mogu ostvariti po drugoj osnovi, izdavanje potvrda o uzdržavanju i obiteljskom statusu; izdavanje objava za povlaštenu i besplatnu vožnju invalidnim osobama, te pratitelju invalidne osobe, izdavanje objava za povlašteni prijevoz, 
 •  područje prikupljanja i pružanja humanitarne pomoći u RH,
 • ovjeru knjige evidencije o liječničkim receptima izdanim za lijekove što sadrže opojne droge ili psihotropne tvari.

Obrasci

HUMANITARNE AKCIJE - Evidencije i izvješća

Splitsko-dalmatinska županija vodi evidenciju pravnih osoba na području svoje nadležnosti kojima je izdano rješenje kojim se odobrava stalno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći i evidenciju rješenja kojima se odobrava provođenje humanitarnih akcija. Ministarstvo nadležno za socijalnu skrb vodi evidenciju neprofitnih pravnih osoba za područje Republike Hrvatske kojima je izdano rješenje o odobrenju stalnog prikupljanja i pružanja humanitarne pomoći te evidenciju izdanih rješenja kojima se odobrava provođenje humanitarnih akcija. Sadržaj i način vođenja evidencije propisan je  Pravilnikom o sadržaju i načinu vođenja evidencije humanitarne pomoći ("Narodne novine", broj 16/20).

Evidencije

Izvješća

Popis zakona i ostalih važećih propisa koji se primjenjuju u Upravnom odjelu za zdravstvo i socijalnu skrb

 • Zakon o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“, broj 100/18)
 • Zakon o socijalnoj skrbi („Narodne novine“, broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17 i 130/17, 98/19)
 • Zakon o Hrvatskom crvenom križu („Narodne novine“, broj 71/10)
 • Zakon o udrugama („Narodne novine“, broj 74/14, 70/17, 98/19)
 • Zakon o zaštiti prava pacijenata („Narodne novine“, broj 169/04 )
 • Zakon o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 78/15, 12/18, 118/18)
 • Zakon o zaštiti od buke („Narodne novine“, broj 30/09, 55/13, 155/13, 41/16, 114/18),
 • Zakon o zaštiti zraka („Narodne novine“, broj 130/11, 47/14, 61/17, 118/18
 • Zakon o vodi za ljudsku potrošnju („Narodne novine“, broj 56/13, 64/15, 104/17 i 115/18)
 • Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 )
 • Zakon o otpadu („Narodne novine“, broj 178/04, 111/06, 60/08 i 87/09)
 • Zakon o suzbijanju zlouporabe opojnih droga („Narodne novine“, broj 107/01, 87/02, 163/03, 141/04, 40/07, 149/09, 84/11 i 80/13)
 • Pravilnik o načinu pregleda umrlih te utvrđivanju vremena i uzroka smrti („Narodne novine“, broj 46/11, 6/13)
 • Pravilnik o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti („Narodne novine“, broj 61/11, 128/12, 124/15, 8/16, 77/18)
 • Pravilnik o uvjetima, organizaciji i načinu obavljanja djelatnosti sanitetskog prijevoza („Narodne novine“, broj 53/11, 77/12)
 • Pravilnik o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje djelatnosti hitne medicine („Narodne novine“, broj 71/16)
 • Pravilnik o uvjetima, organizaciji i načinu obavljanja hitne medicine („Narodne novine“, broj 71/06)
 • Pravilnik o mjerilima za prijem specijalizanata („Narodne novine“, broj 83/15)
 • Pravilnik o specijalističkom usavršavanju doktora medicine („Narodne novine“, broj 100/11, 133/11, 54/12, 49/13, 139/14, 116/15, 62/16 i  6/17)
 • Pravilnik o pripravničkom stažu zdravstvenih djelatnika („Narodne novine“, broj 2/11 i 14/13)
 • Pravilnik o mjerilima za primanje zdravstvenih djelatnika na staž („Narodne novine“, broj 124/13)
 • Mreža hitne medicine („Narodne novine“, broj 49/16)
 • Uredbe o kakvoći mora za kupanje („Narodne novine“, broj 73/08)
 • Odluka o visini troškova provođenja obdukcije („Narodne novine“, broj 108/13)
 • Odluka o utvrđivanju visine naknade za izvršenu obdukciju osoba umrlih izvan zdravstvene ustanove („Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije“, broj 6/12)
 • Pravilnik o socijalnoj skrbi Splitsko dalmatinske županije („Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije“, broj 2/01, 2/05, 8/05 i 1/06);
 • Odluka o određivanju visine naknade za obavljanje poslova utvrđivanja nastupa smrti, vremena i uzroka smrti građana umrlih izvan zdravstvene ustanove („Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije“, broj 5/07
 • Zakon o povlasticama u unutarnjem putničkom prometu („Narodne novine“,  broj  97/00, 101/00 i 98/19)
 • Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju („Narodne novine“,  broj 80/13, 137/13 i 98/19)
 • Zakon o humanitarnoj pomoći („Narodne novine“,  broj 102/15 i 98/19)
 • Pravilnik o postupku za ostvarivanje prava na korištenje povlastica u unutarnjem putničkom prometu („Narodne novine“,  broj 14/01)
 • Pravilnik o mjerilima i postupku za utvrđivanje nesposobnosti za samostalan život i rad i nedostatak sredstava za uzdržavanje za osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj kojima se zdravstvena zaštita ne osigurava po drugoj osnovi  („Narodne novine“,  broj 39/02 )
 • Pravilnik o razvrstavanju humanitarnih akcija („Narodne novine“, broj 120/15)
 • Pravilnik o izgledu logotipa za prikupljanje humanitarne pomoći  („Narodne novine“, broj 120/15)
 • Pravilnik o obrascima za prikupljanje humanitarne pomoći („Narodne novine“,  broj 16/20)
 • Pravilnik o evidencijskoj oznaci humanitarne akcije („Narodne novine“,  broj 120/15 i 16/20)
 • Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencija humanitarne pomoći („Narodne novine“,  broj 16/20)
 • Pravilnika o Državnoj nagradi za humanitarni rad („Narodne novine“, broj 120/15)
 • Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije i dokumentacije te načinu i rokovima dostave izvješća jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“,  broj 66/15)

Dokumenti