Djelokrug poslova Upravnog odjela za turizam, pomorstvo i promet

Upravni odjel za turizam, pomorstvo i promet obavlja upravne i stručne poslove iz područja turizma, pomorstva i prometa, prati stanje u području turizma, pomorstva i prometa,  te izrađuje izvješća, stručne podloge, prijedloge i nacrte akata iz djelokruga upravnog tijela, a u cilju boljeg i ravnomjernijeg turističkog, pomorskog i prometnog razvoja Županije.

Prati, analizira i provodi strategije razvoja turizma.

Prati, analizira i predlaže plan i strategiju upravljanja pomorskim dobrom na području Županije.

Predlaže i stručno razrađuje planove izgradnje objekata na pomorskom dobru na području Županije, sudjeluje u izradi prostornog plana Županije koji se tiče upravljanja pomorskim dobrom i lučkom infrastrukturom.

Provodi aktivnosti iz prometa koje se odnose na povezivanje, sigurnost i realizaciju županijskog linijskog prijevoza putnika.

Prati i surađuje na provedbi EU projekata iz nadležnosti upravnog odjela.

Obavlja i povjerene poslove državne uprave određene zakonom koji se odnose na:

 • utvrđivanje propisanih minimalnih uvjeta u ugostiteljskim objektima te na razvrstavanje i kategorizaciju ugostiteljskih objekata, razvrstavanje i kategorizaciju objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu, utvrđivanje minimalnih uvjeta za vrstu i kategoriju objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu
 • izdavanje rješenja o odobrenju za pružanje usluga turističkog vodiča
 • utvrđivanje minimalnih uvjeta za vrstu plovnih objekata
 • utvrđivanje minimalnih uvjeta luka nautičkog turizma koje se ne kategoriziraju
 • registraciju ugovora o radu pomoraca i radnika na pomorskim ribarskim plovilima, vođenje registra, zbirke ugovora i abecednog imenika
 • izdavanje licencije za obavljanje djelatnosti unutarnjeg javnog cestovnog prijevoza, licencije za obavljanje autotaksi prijevoza, licencije za obavljanje kolodvorskih usluga, licencije za obavljanje agencijske djelatnosti u cestovnom prometu, licencije za iznajmljivanje vozila s vozačem te izdavanje rješenja o prijavi prijevoza za vlastite potrebe; izdavanje izvoda iz prijave prijevoza za vlastite potrebe

Obavlja i druge poslove iz svog djelokruga.

Kontakti Pododsjeka za kategorizaciju

Obrasci

Javni uvid u prijedloge granica pomorskog dobra/lučkog područja

Sukladno članku 23. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (,,Narodne novine” br. 83/23 – dalje u tekstu: Zakon) Povjerenstvo za granice pomorskog dobra Splitsko-dalmatinske županije (dalje u tekstu: povjerenstvo) dužno je prijedlog granice pomorskog dobra i lučkog područja luke posebne namjene staviti na javni uvid na oglasnu ploču i mrežne stranice jedinice područne (regionalne) samouprave i jedinice lokalne  samouprave za čije područje se predlaže granica pomorskog dobra i lučkog područja luke posebne namjene.

Javni uvid traje 30 dana i svi sudionici za vrijeme trajanja javnog uvida mogu dati pisane prijedloge i primjedbe Upravnom odjelu za turizam i pomorstvo, Splitsko-dalmatinske županije (email: granicepd@dalmacija.hr). 

Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku ili nisu čitljivo napisani neće se uzeti u obzir kod izrade izvješća o javnoj raspravi. Prijedlozi i primjedbe koji se u pisanom obliku zaprime za vrijeme trajanja javnog uvida dostavljaju se Povjerenstvu koje je dužno obraditi zaprimljene prijedloge i primjedbe i pripremiti izvješće o javnoj raspravi.

Izvješće o javnoj raspravi objavljuje se na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama jedinice područne (regionalne) samouprave i jedinice lokalne samouprave za čije područje se predlaže granica pomorskog dobra i lučkog područja luke posebne namjene.

OPĆINA MARINA

Prijedlog izmjene granice luckog podrucja Marina Agana, k.o.Marina; podnositelj zahtjeva JAHTING SPORT AGANA d.o.o. (Javni uvid od 1.11.2023 do 30.11.2023.)

Prijedlog granice pomorskog dobra na dijelu Marina Agana, k.o.Marina; podnositelj zahtjeva JAHTING SPORT AGANA d.o.o.- konačni prijedlog zbog tehničkih izmjena

Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu izmjene granice lučkog područja Marina Agana, k.o.Marina; podnositelj zahtjeva JAHTING SPORT AGANA d.o.o.

__________________________________________________________________________________________

Prijedlog granice pomorskog dobra k.o. Marina, predio Obala sv. Luke; podnositelj zahtjeva Mala vala maslina d.o.o.

OPĆINA SUĆURAJ

Prijedlog granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Sućuraj, predio uvala Perna; podnositelj zahtjeva IANOS d.o.o. (Javni uvid od 3.11. do 2.12.2023.)

Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu granice pomorskog dobra na dijelu k.o.Sućuraj, predio uvala Perna; podnositelj zahtjeva IANOS d.o.o.

__________________________________________________________________________________________

Prijedlog granice pomorskog dobra na dijelu k.o.Sućuraj, podnositelj zahtjeva BMP ASSET d.o.o  (Javni uvid od 8.12.2023 do 7.1.2024.)

Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu granice pomorskog dobra na dijelu k.o.Sućuraj; podnositelj zahtjeva BMP ASSET d.o.o.

__________________________________________________________________________________________________________

Prijedlog granice pomorskog dobra k.o. Bogomolje, predio Uvala Mala Pogorila; podnositelj zahtjeva HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. (Javni uvid traje od 26.4. do 26.5. 2024.)

Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu granice pomorskog dobrana dijelu k.o. Bogomolje; podnositelj zahtjev HEP d.o.o.

GRAD SPLIT


Javni uvid u prijedlog granice pomorskog dobra na dijelu k.o.Slatine, podnositelj zahtjeva NAVEGAR TOURS d.o.o.(Javni uvid od 1.11.2023 do 6.12.2023.)  

Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu granice pomorskog dobra na dijelu k.o.Slatine; podnositelj zahtjeva NAVEGAR TOURS d.o.o.

OPĆINA JELSA

_________________________________________________________________________

GRAD KAŠTELA

         Kaštel Štafilić 

          Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu granice pomorskog dobra na dijelu k.o.Kaštel                Štafilić; podnositelj zahtjeva Antunović Miroslav

        Kaštel Štafilić 

           Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu granice pomorskog dobra na dijelu k.o.Kaštel Štafilić; podnositelj    zahtjeva C&P KAŠTELA SEAFRONT d.o.o.

         Kaštel Kambelovac 

          Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu granice pomorskog dobrana dijelu k.o. Kaštel  Kambelovac;  podnositelj zahtjeva Splitsko-dalmatinska županija

         Predio Resnik

GRAD TROGIR

____________________________________________________________________________________________________

OPĆINA PODGORA

Prijedlog granice pomorskog dobra na dijelu k.o.Drašnice, predio Vodice, podnositelj zahtjeva Skočibušić Maja (Javni uvid od 17.1. do 16.2.2024.)

Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu granice pomorskog dobra na dijelu k.o.Drašnice; podnositelj zahtjeva Skočibušić Maja

OPĆINA GRADAC

Prijedlog granice pomorskog dobra na dijelu k.o.Podaca, predio Lučica; podnositelj zahtjeva Vesna Paraman      (Javni uvid od 31.1. do 1.3.2024.)   

   Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu granice pomorskog dobra  na dijelu k.o. Podaca; podnositelj zahtjeva Vesna Paraman

GRAD OMIŠ

Prijedlog granice pomorskog dobra na dijelu k.o.Omiš, predio Nemira III; podnositelj zahtjeva Perdijić Duje i Zvonimir (Javni uvid od 23.2. do 24.3.2024.)

Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Omiš; podnositelji zahtjeva Perdijić Duje i Zvonimir

OPĆINA SUTIVAN

Prijedlog granice pomorskog dobra k.o.Sutivan, predio od luke Sutivan do plaže Grgina; podnositelj zahtjeva Općina Sutivan (Javni uvid od 23.2. do 24.3.2024.)

OPĆINA OKRUG

Prijedlog granice pomorskog dobra  k.o. Okrug, predio Diruni; podnositelj zahtjeva Splitsko-dalmatinska županija  (Javni uvid od 27.6. do 27.7.2024.)  

GRAD STARI GRAD

Prijedlog granice pomorskog dobrak.o. Stari Grad, uvala Brizenica; podnositelj zahtjeva BRIZENICA d.o.o.- Brizenica I     ( Javni uvid od 5.7. do 4.8.2024.)

Prijedlog granice pomorskog dobra k.o. Stari Grad, uvala Brizenica; podnositelj zahtjeva BRIZENICA d.o.o.- Brizenica II  (Javni uvid 5.7. do 4.8. 2024.

Prijedlog granice pomorskog dobra k.o. Stari Grad, uvala Brizenica; podnositelj zahtjeva BRIZENICA d.o.o.- Brizenica III (Javni uvid od 5.7. do 4.8. 2024.)

Prijedlog granice pomorskog dobra k.o. Stari Grad, uvala Brizenica; podnositelj zahtjeva BRIZENICA d.o.o.- Brizenica IV (Javni uvid od 5.7. do 4.8. 2024.)

 

 

Popis zakona i ostalih važećih propisa koji se primjenjuju u Upravnom odjelu za turizam, pomorstvo i promet

 • Zakon o koncesijama („Narodne novine“, broj 69/17  i 107/20)
 • Zakon o proračunu  („Narodne novine“, broj 144/21)
 • Zakon o pružanju usluga u turizmu („Narodne novine“, broj 130/17 i 25/19, 98/19, 42/20 i 70/21)
 • Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma („Narodne novine“, broj 52/19 i 42/20)
 • Zakon o turističkom i ostalom građevinskom zemljištu neprocijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije („Narodne novine“, broj  92/10)
 • Zakon o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/1378/15, 12/18 i 118/18)
 • Zakon o vodama („Narodne novine“, broj 60/19)
 • Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“, broj 83/23)
 • Plan intervencija kod iznenadnog onečišćenja mora u Republici Hrvatskoj („Narodne novine“, broj 92/08)
 • Uredba o postupku utvrđivanja granice pomorskog dobra („Narodne novine“, broj 8/04 i 82/05)
 • Pravilnik o evidentiranju i obilježavanju pomorskog dobra („Narodne novine“, broj 29/05)
 • Uredba o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru („Narodne novine“, broj 23/04, 101/04, 39/06, 63/08, 125/10, 102/11, 83/12 i 10/17)
 • Glavni plan razvoja turizma SDŽ (2017.-2027.) sa strateškim i operativnim planom marketinga (dostupan na mrežnim stranicama Turistička zajednica Splitsko-dalmatinske županije www.dalmatia.hr)
 • Strategija razvoja hrvatskog turizma do 2030. godine („Narodne novine“ , broj 2/23)
 • Zakon o prijevozu u cestovnom prometu („Narodne novine“, 41/18, 98/19, 30/21, 89/21 i 114/22)
 • Pravilnik o posebnim uvjetima za vozila kojima se obavlja javni cestovni prijevoz i prijevoz za vlastite potrebe („Narodne novine", 50/18, 56/19, 107/20, 127/21,147/21 i 71/22)
 • Pravilnik o autobusnim kolodvorima („Narodne novine“, 57/18 )
 • Pravilnik o licencijama u djelatnosti cestovnog prijevoza („Narodne novine“, 50/18)
 • Pravilnik o obavljanju javnog linijskog prijevoza u cestovnom prometu („Narodne novine“, 116/19).
 • Pravilnik o gospodarskom korištenju, korištenju ili gradnji građevina, koncesiji na zahtjev i posebnoj upotrebi pomorskog dobra na području Splitsko – dalmatinske županije (Službeni glasnik području Splitsko – dalmatinske županije, broj 163/23)
 • Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na besplatni javni otočni cestovni promet ("Narodne novine", broj 68/24)

Dokumenti