Djelokrug poslova Upravnog odjela za gospodarstvo, EU fondove i poljoprivredu

KONTAKTI UPRAVNOG ODJELA

Upravni odjel za gospodarstvo, EU fondove i poljoprivredu obavlja upravne i druge stručne poslove, prati stanje iz područja gospodarstva, programa EU fondova, poslove poljoprivrede, ruralnog razvitka, ribarstva, lovstva, energetike, inovacija i IT tehnologija. Izrađuje izvješća, stručne podloge, prijedloge i nacrte akata iz djelokruga upravnog tijela, a u cilju boljeg i ravnomjernijeg gospodarskog razvoja Županije. U upravnom odjelu obavljaju se poslovi i zadaće u svezi s osnivačkim pravima u trgovačkim društvima i ustanovama u kojima Županija ima udjele te predlažu mjere u svrhu dobrog gospodarenja tim trgovačkim društvima i ustanovama. Rješava u drugom stupnju po žalbama pravnih i fizičkih osoba na rješenja jedinica lokalne samouprave iz područja vodnog gospodarstva i naknada za uređenje voda, sukladno ovlastima propisanim zakonima koji reguliraju predmetnu materiju.

Prati i surađuje na provedbi EU projekata iz nadležnosti upravnog odjela.

Obavlja i povjerene poslove državne uprave određene zakonom koji se odnose na:

 • obrte,
 • domaće radinosti i sporednog zanimanja,
 • utvrđivanja minimalnih tehničkih uvjeta za djelatnost trgovine,
 • javnog komisionara,
 • utvrđivanja uvjeta za djelatnost dadilja,
 • utvrđivanje uvjeta za pogrebničke djelatnosti,
 • promjene namjene poljoprivrednog zemljišta,
 • upisa i promjena u Upisnik dobavljača božićnih drvaca, te izdavanja dozvola za krčenje i čistu sječu šume,
 • utvrđivanja razloga za prestanak zadruga.

Obavlja i druge poslove iz svog djelokruga.

Popis zakona i ostalih važećih propisa koji se primjenjuju u upravnom odjelu:

Gospodarske aktivnosti

Glavne aktivnosti su:

 • kreditiranje malih i srednjih poduzetnika
 • poticanje gradnje poduzetničke infrastrukture
 • kreditiranje poljoprivrednih obiteljskih gospodarstava i agroturizma
 • sufinanciranje police osiguranja u poljoprivredi
 • sufinanciranje sadnog materijala
 • sufinanciranje razvoja LEADER pristupa
 • sufinanciranje razvoja ribarske infrastrukture
 • sufinanciranje razvoja konkurentnosti i kvalitete poljoprivredne proizvodnje
 • navodnjavanje u SDŽ
 • provedba Zakona o lovstvu iz nadležnosti SDŽ
 • organizacija županijskog linijskog prijevoza putnika na području SDŽ
 • sustavno gospodarenje energijom
 • realizaciji odobrenih i pripremi novih programa za EU programe.

POTICANJE MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA

Splitsko-dalmatinska županija u suradnji s resornim Ministarstvom te poslovnim bankama kontinuirano provodi subvencioniranje kamatnih stopa odobrenim kreditima kroz važeće kreditne linije/projekte. U tijeku je operativno provođenje Programa poticanja malog i srednjeg poduzetništva i to provođenjem Projekta „Lokalni projekti razvoja malog gospodarstva za 2009“ te Projekta „Lokalni projekti razvoja-mikrokreditiranje“, namijenjenih isključivo za proizvodnju i informacijske tehnologije.

Svi navedeni programi kreditiranja malog i srednjeg poduzetništva kontinuirano potiču nova ulaganja i isti se namjenski koriste za nove investicije, s tim da je  u posljednjih 5 godina ostvareno  preko 1,0 milijarda kuna direktnih investicije u gospodarstvo Splitsko-dalmatinske Županije.

Realizacija navedenih poduzetničkih projekata u Županiji potakla je investicijski zamah te primjereno zapošljavanje. Prema dostupnim podacima procjenjuje se da je realizacija svih programa utjecala na otvaranje 4.000 novih radnih mjesta te zadržavanje postojećih 17.000 radnih mjesta.

POTICANJE IZGRADNJE PODUZETNIČKIH ZONA

Splitsko-dalmatinska županija svojim se programskim smjernicama opredijelila za razvoj malog i srednjeg poduzetništva. Uz poticajne mjere na području kreditiranja bitan preduvjet za razvoj malog i srednjeg poduzetništva je i izgradnja gospodarske infrastrukture. Imajući u vidu ovi činjenicu započete su aktivnosti na osnivanju i razvijanju gospodarskih-poduzetničkih zona za malo i srednje gospodarstvo koje doprinose:

 • ravnomjernijem razvoju županije;
 • diversifikaciji županijskog gospodarstva
 • usvajanju novih tehnologija;
 • razvoju malog i srednjeg poduzetništva kao najvitalnijeg dijela gospodarstva, te smanjivanju nezaposlenosti, osobito među lokalnim stanovništvom.

Programom poticanja izgradnje poduzetničkih zona u SDŽ za razdoblje 2008.- 2012. godine, potvrđen je kontinuitet u politici razvoja poduzetničkih zona. Trenutno u Splitsko-dalmatinskoj županiji postoji, u različitim fazama realizacije, 39 poduzetničkih zona. Od navedenog broja jedna trećina je u funkciji, druga trećina je u visokoj fazi priprema, a preostala trećina je u planovima.

U poduzetničkim zonama u SDŽ trenutno posluje 180 subjekata različitih djelatnosti, koji zapošljavaju preko 4.000 radnika.

FOND ZA RAZVITAK POLJOPRIVREDE I AGROTURIZMA SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE

Splitsko-dalmatinska županija je osnivanjem "Fonda za razvitak poljoprivrede i agroturizma Splitsko-dalmatinske županije" stvorila vrlo kvalitetne preduvjete za uspješno poticanje poljoprivredne proizvodnje i stočarstva kako u zagorskom dijelu Županije, tako i na otocima i priobalju. Korisnici kreditnih sredstava su obiteljska poljoprivredna gospodarstva, obrtnici i trgovačka društva iz djelatnosti poljoprivrede i agroturizma.

Dosadašnji rezultati ukazuju da ova sredstava značajno doprinose poboljšanju strukture rada i opremljenosti, kao i tehnološkim promjenama kod gospodarstava koja su koristila sredstva.

U dosadašnjem tijeku korištenja Fonda za period 2001.- 2010. godina zaprimljeno je 1.423 kreditna zahtjeva, od čega je realizirano 579 kredita s ukupnim plasmanom 58.058.400,00 kuna. Od ukupno realiziranih 579 kredita  najviše je uloženo u voćarstvo i vinogradarstvo, zatim slijede ulaganja  u stočarsku proizvodnju.

SUFINANCIRANJE NABAVE SADNOG MATERIJALA

Splitsko-dalmatinska županija od 2004. godine, zajedno sa općinama i gradovima na svome području, kontinuirano provodi sufinanciranje sadnog materijala. Financiranje se provodi na način da svi sudionici u programu županija, općina odnosno grad i poljoprivrednik osiguraju po jednu trećinu sredstava od nabavne cijene sadnica.

Glavni cilj ovog Programa je povećanja površina pod dugogodišnjim nasadima (vinogradi, maslinici i voćnjaci), te privođenja kulturi novih poljoprivrednih površina u Splitsko-dalmatinskoj županiji.

UREĐENJE POLJOPRIVREDNIH POLJSKIH PUTOVA

Ulaganja u uređenje poljoprivrednih poljski putova, jedan je od osnovnih preduvjeta poboljšanja pristupa i smanjivanja  neobrađenog  poljoprivrednog zemljišta i izgradnje popratne infrastrukture (navodnjavanje, odvodnja suvišnih voda, izgradnja gospodarskih objekata), primjenu poljoprivredne mehanizacije i agrotehničkih mjera s ciljem poboljšanja produktivnosti.

Program uređenja poljskih putova je  nastavak „Programa uređenja postojećih zapuštenih poljskih putova na otocima i priobalju“ od 2006. godine, kojega je provodila Splitsko-dalmatinska županija i resorno Ministarstvo, a  temeljio se  na udruživanju sredstava Ministarstva, županije i jedinica lokalne samouprave, u suradnji sa Hrvatskim šumama d.o.o. Upravom za šume Split i Hrvatskim zavodom za poljoprivredno savjetodavnu službu.

NAVODNJAVANJE U POLJOPRIVREDI

Donošenjem Nacionalnog plana navodnjavanja 2005. godine te izradom i usvajanjem Županijskog plana navodnjavanja 2007 god., započela je realizacija velikog programa kojim se želi povećati  broj poljoprivrednih površina koje se navodnjavaju.

Programi se provode uz sufinanciranje Ministarstva regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva preko Hrvatskih voda.

SUFINANCIRANJE PREMIJE OSIGURANJA U POLJOPRIVREDI SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE

S obzirom da se postojećim zakonskim odredbama ne obeštećuje u cijelosti nastala šteta već se dodjeljuje pomoć za ublažavanje koja je u većini slučajeva simbolična, nastale štete od elementarnih nepogoda iz godine u godinu predstavljaju sve veći problem i poljoprivrednim proizvođačima i jedinicama lokalne samouprave. Sukladno navedenom Županija je definirala Program sufinanciranja premije police osiguranja i sustavno ga provodi od 2006. godine. Programom se sufinancira do 25% iznosa od uplaćene premije osiguranja.

Odobrenim zahtjevima osigurano je 311,26 ha poljoprivrednih površina zasađenim vinovom lozom (214,5ha), maslinama (5,80ha), voćnjacima (64,41 ha), ostalim kulturama (26,55ha).

RIBARSTVO

Splitsko dalmatinska županija od 2011. godine provodi sufinanciranje mjera i aktivnosti iz Programa razvoja ribarstva.

Cilj ovog Programa je poboljšanje tržišne učinkovitosti ribarskog sektora te razvoj ribarske infrastrukture.

Nepripremljenost projektne dokumentacije je česta prepreka za ostvarenje sredstava. Stjecanjem statusa pristupnice EU, Republika Hrvatska je dobila mogućnost iskorištenja sredstava iz predpristupnih fondova EU. Dosadašnje iskustvo iskorištenja sredstava IPA-e, SAPARDA i IPARDA ukazuje na nužnu pomoć potencijalnim korisnicima, kako bi se raspoloživa sredstva u što većoj mjeri iskoristila. Samo gotovi projekti imaju mogućnost korištenja budućih programa i fondova, koje ćemo kao država članica EU imati na raspolaganju.  Kroz Program potičemo i udruživanje ribara i proizvođača u ribarstvu, te primjerenu pripremu proizvoda na tržište kroz brendiranje i marketing.

RAZVOJ KONKURENTNOSTI I KVALITETE POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE

Splitsko dalmatinska županija od 2011. godine provodi sufinanciranje mjera i aktivnosti iz Programa razvoja konkurentnosti i kvalitete poljoprivredne proizvodnje.

Cilj ovog Programa je povećati proizvodno-tržnu konkurentnost poljoprivrednih proizvođača, stvaranje proizvoda dodane vrijednosti i povećanje zaposlenosti, poticanje interesnih udruživanja poljoprivrednika radi zajedničkog gospodarskog, tržišnog ili društvenog djelovanja, povećanje udjela površina pod ekološkom poljoprivredom i proizvodnjom, pomoći prerađivačima, poduzetnicima, zadrugama i svim drugim subjektima uključenima u proizvodnju ili preradu poljoprivrednih proizvoda u ishođenju projektne dokumentacije potrebne za izgradnju, adaptaciju ili renoviranje objekata, registraciju proizvodnje, podizanje kredita.

RAZVOJ LEADER PRISTUPA

LEADER, nekada inicijativa Europske zajednice, a danas temeljni Program za razvoj ruralnog prostora Europske unije, temelji se na  mobiliziranju i provedbi lokalnog razvoja u ruralnim zajednicama kroz lokalna partnerstva LAG-ove. Cilj projekta je pokrenuti uključene zajednice na zajedničko djelovanje u cilju stvaranja lokalne razvojne strategije i pokretanja aktivnosti koje mogu koristiti sredstva IPARD-a, a ulaskom Hrvatske u Europsku uniju sredstava EARDF-a (Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj) i ostalih fondova.

LOVSTVO

Provedba  Zakona o lovstvu („NN“, broj 140/05 i75/09) u domeni usklađivanja granica zajedničkih lovišta izvršava se preko stručnog tijela Povjerenstva za analizu usklađenosti granica zajedničkih lovišta na području Splitsko – dalmatinske županije i Stručne komisije za utvrđivanje prijedloga odluka o ustanovljenju zajedničkih lovišta u Splitsko-dalmatinskoj županiji. 

Nadalje, UO temeljem javnog natječaja provodi postupak dodjele lovišta, te kroz analizu ostvarivanja lovno gospodarskih osnova i analizu ispunjenja ugovora o zakupu provodi postupak produljenja ugovora o zakupu.

Izvršava se unos svih podataka u Središnju lovnu evidenciju iz donešenih lovnogospodarskih  osnova za lovišta  koja su  ugovorima između Županije i lovoovlaštenika stekla titulara.

Provodi očevid svih prijavljenih šteta od divljači  te šteta u lovištima te  se  u tom smislu kroz nadležno Povjerenstvo donosi odluke o naknadi štete.

Temeljem javnog poziva za sufinanciranje projekata i programa iz domene lovstva donesi odluke o raspodjeli sredstava.

KAMENARSTVO I EKSPLOATACIJA MINERALNIH SIROVINA

U domeni kamenarstva i eksploataciji mineralnih sirovina, po zahtjevima gospodarstvenika i to u postupku dobivanja odobrenja za istražne prostore ili eksploatacijska polja, UO daje prethodno mišljenje o opravdanosti odnosno mogućnosti istraživanja radi eksploatacije  mineralnih sirovina.

PROMETNO POVEZIVANJE

Temeljem Zakona o prijevozu u cestovnom prometu („Narodne novine“, broj 178/04, 48/05, 111/06, 63/08 124/09 i 112/10) i Pravilnika o dozvolama za obavljanje linijskog prijevoza putnika („Narodne novine“, broj 118/05 i 120/10) Upravni odjel:

 • izdaje dozvole prijevoznicima za obavljanje županijskog linijskog prijevoza putnika autobusom u cestovnom prometu
 • obnavlja dozvole prijevoznicima koji su ispunjavali uvjete iz članka 26. stavak 1. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu
 • poništavao dozvole prije isteka roka važenja sukladno članku 29. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu;
 • odobravao izmjene voznog reda postojećim županijskim linijama
 • ukidao dozvole po primitku zahtjeva prijevoznika za trajnu obustavu prijevoza.

U suglasju sa svojim dosadašnjim aktivnostima na cjelovitom osmišljavanju kvalitetnog, pouzdanog i prihvatljivog načina povezivanja otoka s kopnom i međusobno kao temeljnog preduvjeta gospodarskog razvitka otoka, ovom aktivnošću se sufinancira županijska brzobrodska linija Split-Milna-Splitp, te povećana učestalost na državnoj brzobrodskoj liniji Rogač-Split-Rogač.

Temeljni cilj pomorskog povezivanja otoka i kopna je u zaustavljanju demografske erozije otoka, omogućavanju otočkom pučanstvu školovanje i rad u gravitirajućem centru uz stanovanje na otoku, povećanju gospodarske osnove i vrijednosti nekretnina na otoku, uz minimalna ulaganja u poboljšanje prometne infrastrukture.

POTICANJE IZGRADNJE, REKONSTRUKCIJE I ODRŽAVANJA JAVNE RASVJETE

Ovim Programom predviđeno je poticanje izgradnje, rekonstrukcije i održavanja javne rasvjete u jedinicama lokalne samouprave u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Njegovom provedbom doprinosi se: uspostavi efikasnijeg sustava javne rasvjete; smanjenju svjetlosnog zagađenja; učinkovitijem upravljanju javnom rasvjetom, te usvajanju novih tehnologija na području javne rasvjete.

POTICANJA UGRADNJE SUNČEVIH SUSTAVA ZA PRIPREMU POTROŠNE TOPLE VODE I GRIJANJA U KUĆANSTVIMA NA PODRUČJU SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE

U Strategiji energetskog razvoja navodi se da su kućanstva najveći pojedinačni potrošač energije u Hrvatskoj, te sudjeluju s preko 40% u ukupnoj neposrednoj potrošnji električne energije. Strateški dokumenti Republike Hrvatske koji se bave problematikom razvoja energetike naglašavaju potrebu maksimalnog poticanja upotrebe obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti, kako u gospodarstvu tako i u kućanstvima. Kao jedna od mjera Županijske razvojne strategije Splitsko-dalmatinske županije navodi se poticanje korištenja obnovljivih izvora energije. Nadalje, članak 14. Zakona o energiji kaže da je korištenje obnovljivih izvora energije u interesu Republike Hrvatske. Provođenjem aktivnosti iz navedene mjere između ostalog doprinosi se uspostavi pouzdanog, fleksibilnog i ekološki prihvatljivog energetskog sustava Županije.
Troškovi opreme i ugradnje sunčevih toplinskih kolektorskih sustava sufinanciraju se u iznosu od 45% nepovratnih sredstava, odnosno maksimalno 12.000,00 kn po kućanstvu.

MEĐUNARODNA GOSPODARSKA SURADNJA

Tri su glavna pravca djelovanja u okviru međunarodnih odnosa i stranih ulaganja, a to su razvojni programi Europske Unije te sastanci s potencijalnim stranim ulagačima, kao i prezentacije razvojnih programa Županije za vrijeme gospodarskih susreta i sajmova kako na području Županije tako i u inozemstvu.

Na području suradnje u okviru EU fondova u tijeku je realizacija triju projekata na području energetike, i to: SOLUTION, ENER-SUPPLY i ALTERENERGY.

U okviru EU programa FP 7 (Seventh Framework Program-Energy Concerto) provodi se istraživačko razvojni projekt SOLUTION, a što je akronim punog naziva Sustainable Oriented and Long-lasting Unique Team for Energy Self-suffIcient CommuNities. SOLUTION je energetski, demonstracijski program koji se bazira na energetskoj učinkovitosti (ENEF) i obnovljivim izvorima energije (OIE). Područje primjene u Županiji je otok Hvar. Projekt je započeo u studenom 2009. godine, a traje do studenog 2014. godine.

U okviru South East Europe od studenog 2009. godine realizira se project ENER-SUPPLY (Energy Efficiency and Renewables Supporting Policies in Local Level for Energy).

Predviđeno trajanje projekta je 36 mjeseci.

U prosincu 2011. godine, u okviru IPA Adriatic Cross-border_Cooperation Programme 2007-2013, započeta je realizacija projekta ALTERENERGY, koji će trajati 48 mjeseci.

Obrasci

Dokumenti