Djelokrug poslova

Upravni odjel za gospodarstvo, EU fondove i poljoprivredu obavlja upravne i druge stručne poslove, prati stanje iz područja gospodarstva, programa EU fondova, poslove poljoprivrede, ruralnog razvitka, ribarstva, lovstva, energetike i prometa, inovacija i IT tehnologija.

Izrađuje izvješća, stručne podloge, prijedloge i nacrte akata iz djelokruga upravnog tijela, a u cilju boljeg i ravnomjernijeg  gospodarskog  razvoja Županije.

Također, u upravnom odjelu obavljaju se poslovi i zadaće u svezi s osnivačkim pravima nad trgovačkim društvima i ustanovama te predlažu mjere u svrhu dobrog gospodarenja  tim trgovačkim društvima i ustanovama.

Rješava u drugom stupnju  po žalbama pravnih i fizičkih osoba  na rješenja jedinica lokalne samouprave iz područja vodnog gospodarstva i naknada za uređenje voda, sukladno ovlastima propisanim zakonima koji reguliraju predmetnu materiju. 

Prati ostvarivanje proračunskih prihoda iz svoje nadležnosti, poduzima mjere za pokretanje prisilne naplate istih.

Prati i surađuje na provedbi EU projekata iz nadležnosti upravnog odjela.

Dokumenti

  • Tablica otpisa potraživanja 1.08.2016. (17,4 KB) Tablica korisnika koji ispunjavaju uvjete za otpis potraživanja iz članka 24 st. 2 toč. 2 i iz članka 28 Uredbe Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupku za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga te prodaju, otpis ili djelomičan otpis potraživanja 6.12.2016. 16:19
  • Tablica otpisa potraživanja 2 (17,9 KB) Tablica korisnika koji ispunjavaju uvjete za otpis potraživanja iz članka 24 st. 2 toč. 2 i iz članka 28 Uredbe Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupku za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga te prodaju, otpis ili djelomičan otpis potraživanja 6.12.2016. 16:19
  • Tablica otpisa potraživanja 3 (17,4 KB) Tablica korisnika koji ispunjavaju uvjete za otpis potraživanja iz članka 24 st. 2 toč. 2 i iz članka 28 Uredbe Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupku za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga te prodaju, otpis ili djelomičan otpis potraživanja 6.12.2016. 16:19

Pročelnik

Anđelko Katavić, mag.oec.

Privremeni pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, EU fondove i poljoprivredu

Natječaji