18. lipnja 2024.

Rješenje u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat radova održavanja korita rijeke Cetine na prostoru hidrološke postaje Blato na Cetini