Usluga e-Uvid omogućava da korisnici putem Interneta ostvare uvid u status svojih predmeta koje obrađuje administrativno osoblje Splitsko-dalmatinske županije.

Naime, radi se o elektroničkom uvidu u status predmeta i praćenje rada referenta zaduženog za rješavanje predmeta.

Aplikacija se nalazi na web stranici Splitsko-dalmatinske županije: www.dalmacija.hr u kartici koja se odnosi na e-Uvid, a kojoj je moguće pristupiti bilo kojim web preglednikom (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, ...).


Izgled servisa e-Uvid na stranici Splitsko-dalmatinske županije


Kombinacijom broja bar kôda i osobnog identifikacijskog broja stranke dobije se uvid u status predmeta.

Svrha aplikacije e-Uvid je jednostavnije praćenje statusa predmeta iz vlastitog doma za što je dovoljan samo pristup Internetu te pravovremeno reagiranje na obavijesti referenta.

Sustav, također, omogućava i dvosmjernu komunikaciju sa strankama, koje se, putem polja "Obavijest", obavještava o promjenama u statusu predmeta, odnosno mogućoj potrebi za dodatnim podnescima

Riječ je o aplikaciji za obradu elektroničkih dokumenata i predmeta koji pokriva cjelokupan proces rješavanja zahtjeva stranaka, od prijema, preko obrade, pa sve do otpreme.

Spomenuta aplikacija znatno ubrzava rješavanje svih zahtjeva građana, osigurava transparentnost i dostupnost informacija. Brda papirologije i klasične ‘žute košuljice’ zamijenjene su elektroničkim dokumentima.

 Isto tako građani putem ovog sučelja mogu imati informaciju tko rješava njihov predmet.

Građani će moći iz svog doma i korištenjem vlastitoga pristupnog koda, preko interneta lako preuzeti elektroničke isprave.

Kod predmeta čije rješavanje iziskuje više vremena, građani mogu preko interneta pratiti status svoga predmeta, što doprinosi transparentnosti, ali i većoj učinkovitosti službenika i cijele županijske uprave. 

Ako se naknadno ukaže potreba za istim dokumentom, on se ponovno može na isti način preuzeti, što znači da županijski sustav elektroničkog upravljanja dokumentima (SEUD)  može služiti i kao osobna arhiva.


Pregled podataka o predmetu/aktu kojeg obrađuje referent (podaci su izmišljeni)


Za svaki pojedini dokument koji se može pronaći e-Uvidom, moguće je pregledati njegov skenirani elektronički oblik.


Izgled skeniranog dokumenta (podaci su izmišljeni)


Uvid u stanje predmeta dostupan je ovdje.