Pristup informacijama

Zakon o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13 i 85/15, dalje u tekstu: Zakon) uređuje pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija koje posjeduju tijela javne vlasti, propisuje načela prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, ograničenja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, djelokrug, način rada i uvjete za imenovanje i razrješenje Povjerenika za informiranje, te inspekcijski nadzor nad provedbom Zakona.

Korisnik prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija je svaka domaća ili strana fizička i pravna osoba. Informacija je svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra ili u bilo kojem drugom obliku, neovisno o načinu na koji je prikazana (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis).

Pravo na pristup informacijama obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti omogućiti pristup zatraženoj informaciji.

Ponovna uporaba znači uporabu informacija tijela javne vlasti od strane fizičkih ili pravnih osoba, u komercijalne ili nekomercijalne svrhe drukčije od izvorne svrhe u okviru javnog posla za koji su te informacije izrađene.

Upute za ostvarivanje prava na pristup informacijama:

Korisnik ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva nadležnom tijelu.

Ako je zahtjev podnesen usmeno ili putem telefona, sastavit će se službena bilješka, a ako je podnesen putem elektroničke komunikacije, smatrat će se da je podnesen pisani zahtjev.

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama pisani zahtjev mora sadržavati:

  • Naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi
  • Podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije
  • Ime i prezime i adresu stanovanja fizičke osobe podnositelja zahtjeva ili tvrtku odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište

Zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informacijama podnosi se:

Ana-Marija Škorić, prof. , Službenica za informiranje
Splitsko-dalmatinska županija
Domovinskog rata 2/IV
21 000 Split

Telefon: 021/400-019
Fax: 021/400-087
e-mail: sluzbenik.za.informiranje@dalmacija.hr

IZVJEŠĆE O PROVEDBI ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. godinu

DOKUMENTI